В настоящия момент под информационни технологии се разбира интегрирани съвкупности от научни, технологични и инженерни дейности, специализирано оборудване и специфични техники за управление, които се използват при създаването, обработката, съхраняването, разпространението и потреблението на информацията. Интернет технологиите и уеб приложенията, изработката на сайтове, създаването на софтуер и други модерни архитектури също влизат в това число. Задължително трябва да се отчита фактът, че информационните технологии включват в себе си както технически, така също и социален аспект. От социална гледна точка информационните технологии са тези, които направиха качествена промяна в масовите комуникационни системи.Информационните технологии са широк клас от дисциплини и области на дейност, които се използват за управление и обработка на информация, особено в големи организации. 

Под информационни технологии (ИТ) се подразбират преди всичко компютърни технологии. В частност, ИТ са свързани с използването на компютри и програмно осигуряване за съхранение, преобразуване, защита, обработка, предаване и приемане на информация. По тази причина специалистите по компютри често се наричат ИТ специалисти. Те изпълняват разнообразни функции, които варират от инсталиране на приложения до проектиране на сложни компютърни мрежи и информационни бази данни.

В профилираната паралелка "Информатика и Информационни технологии" имате възможност да усвоите тези знания и да формирате умения за работа в комплексна технологична среда.

При завършване на 12 клас получавате Удостоверение за компютърна грамотност, издадено от Русенски Университет, което Ви предоставя голямо предимство при кандидатстване за работа.

При динамичното развитие на технологиите днес, компютри се използват във всички сфери на живота. По този начин придобитите от вас умения ще ви дадат предимство при постъпване на работа, или при последващ етап на развитие във висше учебно заведение.

И не на последно място, САМО ТУК ще имате възможност да работите с компютър 12 ЧАСА СЕДМИЧНО през цялата учебна година!

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!